Star Trek Danmark


VedtægterDisse vedtægter er ikke vedtaget endnu, da den stiftende generalforsamling først finder sted den 13. Oktober. De kan derfor kun ses som et forslag til hvordan foreningens vedtægter vil kunne komme til at se ud.
Stiftende generalforsamling vil finde sted den 13. Oktober under Science Fiction festivalen FABULA 96. Endelig tidspunkt er ikke fastsat.
1

Foreningen er en landsforening, og dens navn er Star Trek Danmark (ST:D). Den er hjemmehørende i København.
2

Foreningens formål er at få udbredt Star Trek i Danmark, samle alle interesseret, påvirke TV stationerne til at sende Star Trek.
3

Medlemskredsen
3.1

Som medlem optages enhver, fysisk såvel som juridiske personer, bosiddende i Kongeriget Danmark såvel som i udlandet, forudsat de pågældende er rede til at acceptere nærværende vedtægter.
3.2

Indmeldelse sker ved indbetaling af det fastsatte års kontingent, jf. 7.1
4

Generalforsamlingen
4.1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
4.2

Ordinær generalforsamling afholdes hver år i Januar eller Februar.
4.3

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel.
4.4

De på generalforsamlingen fremmødte er beslutningsdygtige ved simpelt stemmemajoritet. Brevstemmer betragtes som fremmødte, jf. 8 og 9.
4.5

Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning
4. Godkendelse af regnskabet
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkommende forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Evt.
4.6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes i henhold til 4.3, 4,4 og 4,5 stk. 1, 5 og 6. Indkaldelse sker på begæring af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer.
4.7Forslag der ønskes behandlet under dagsordens pkt. 6 skal fremsættes skriftligt og være sekretæren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
5

Bestyrelsen
5.1

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen
5.2

Til bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling mindst 4 medlemmer til at beklæde følgende poster: Formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen konstituere sig selv og fastsætter selv sin dagsorden.
5.3

Foruden de valgte mellemmer består bestyrelsen af medlemsbladets redaktør, samt formændene for foreningens tilknyttede organisationer, jf. 6.
5.4Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst de af generalforsamlingens valgte medlemmer er tilstede.
5.5Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed dog således, at de valgte medlemmer har 2 stemmer hver og de øvrige medlemmer har 1 stemme hver. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
5.6Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode således at halvdelen går på valg på lige år og halvdelen går på valg på ulige år. Der vælges hvert år 3 suppleanter.
5.7Suppleanter har møde og tale ret til bestyrelses møder, men ikke stemmeret.
6
Tilknyttede organisationer
6.1
Bestyrelsen kan vedtage at lade organisationer tilknytte foreningen, hvis disses vedtægter er i overensstemmelse med foreningens formål, og forudsat foreningen får sæde i den pågældende organisation.
6.2Bestyrelsen kan vedtage at udskille tidligere aktiviteter som særskilte organisationer, forudsat disse tilknyttes foreningen (jf. 6.1).
6.3 Generalforsamlingen kan vedtage at ophæve bestyrelserne beslutning truffet i henhold til 6,1 og 6,2. Hvis dette sker, kan berørte organisationer tidligst på den følgende generalforsamling tilknyttes eller udskillers igen.
7

Økonomi
7.1Kontingent fastansattes af bestyrelsen på grundlag af et budget og godkendes endeligt af generalforsamlingen.
7.2Foreningens midler, kontingent, m.v. anbringes i et eller flere pengeinstitutter efter bestyrelsens valg.
7.3Det tilpligtes kasserne at føre regnskab i henhold til bogføringsloven.
7.4Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12.
7.5Regnskabet afleveres senest 20/1.
7.6Regnskabet skal være færdig revideret senest 31/1
8Opløsning af foreningen
8.1Opløsning af foreningen betragtes som en vedtægtsændring.
8.2Anvendelse af foreningens formue vedtages samtidig med foreningens opløsning.
9Vedtægtsændringer
9.1Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske ved 2/3 stemmemajoritet blandt de fremmødte medlemmer på en generalforsamling. Brevstemme betragtes som fremmød.
9.2 Vedtægtsændringer skal endelig godkendes ved 2/3 majoritet ved en skriftelig urafstemning senest 30 dage efter en generalforsamling.

Tilbage til hovedmenuen